Thông báo Kết quả các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng...

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BKTPĐKDT 07/7/2020 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển báo cáo về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Khu kinh tế thông báo kết quả các hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020, như sau:

Top page Desktop