Danh bạ BQL Khu kinh tế

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, theo Quyết định này, tổ chức bộ máy Ban Quản lý gồm: Văn phòng Ban quản lý, 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

LÃNH ĐẠO BAN:

1. Ông Huỳnh Quốc Trung

- Chức vụ: Trưởng ban 

- Điện thoại: 0935.628.579

- Email: hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Vũ Mạnh Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: 0903.556.677

- Email: vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn​

3. Ông Đặng Ngọc Thuận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

- Điện thoại: 0914.017.850

- Email: dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

I. VĂN PHÒNG

1. Ông Lưu Đình Cầu

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905.446.499, 0934.916.868

- Email: ldcau.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Nguyễn Thanh Dao

- Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905.325.556

-  Email: ntdao.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Bà Ngô Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0905.506.799 

- Email: nthhanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

II. PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1. Ông Phùng Chí Đính

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0935.220.267

- Email: pcdinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Hoàng Văn Kiều

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.223.007

- Email: hvkieu.bqlkkt@kontum.gov.vn

III. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ:

1. Ông Đào Nguyên Hòa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0988.793.823

- Email: dnhoa.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Trương Văn Tố

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.102.471

- Email: tvto.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Ông Nguyễn Phú Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0905.157.051

- Email: nplam.bqlkkt@kontum.gov.vn

IV. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG:

1. Ông Võ Đình Sanh

- Chức vụ: Trưởng phòng

-  Điện thoại: 0905.107.426

- Email: vdsanh.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Huỳnh Công Ân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983.336.603

- Email: hcan.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Ông Phan Văn Châu

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0914.870359

V. BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

 Ông Tô Cao Sơn

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: 0976.730.588

- Email: tcson.bqlkkt@kontum.gov.vn

VI. CÔNG TY ĐTPTHT KHU KINH TẾ TỈNH

1. Ông Thái Thanh Bình

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0982.590.005 

- Email: ttbinh.bqlkkt@kontum.gov.vn

2. Ông Nguyễn Thanh Đoan

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0905.528.441

- Email: ntdoan.bqlkkt@kontum.gov.vn

3. Ông Trần Quang Nghĩ

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0772579990

- Email: tqnghi.bqlkkt@kontum.gov.vn

 

Top page Desktop