quy-trinh-thuc-hien-du-an-dau-tu-vao-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep

Quy trình thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp

Quy trình thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp

Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án; dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (KKT), các Khu công nghiệp (KCN),  được thực hiện theo một số bước sau đây([1]): (Nhà đầu tư tự thực hiện hoặc liên hệ Ban quản lý để được hướng dẫn thực hiện).

Bước 1: Giới thiệu địa điểm đầu tư:

- Nhà đầu tư khảo sát, đề nghị giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin quy hoạch đối với địa điểm dự kiến đầu tư (nếu có nhu cầu) (Mẫu hồ sơ - PHỤ LỤC 1) gửi văn thư Ban quản lý. Địa chỉ 186 U Re, TP. Kon Tum tỉnh Kon Tum

Bước 2: Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư([2]):

(Danh mục dự án thực hiện thủ tục đầu tư - PHỤ LỤC 2)

1. Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (http://dautunuocngoai.gov.vn/fdi). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư Trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Ban quản lý Khu kinh tế). Địa chỉ 70 Lê Hồng Phong, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Ban quản lý khu kinh tế hoặc vào trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2. Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Lưu ý:

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Hồ sơ thành lập tổ chức kinh tế nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Ngoài thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và pháp luật về doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện các thủ tục này tại một đầu mối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Ban quản lý Khu kinh tế)

Bước 3: Thực hiện về Môi trường và Phòng cháy, chữa cháy (2 thủ tục này có thể làm đồng thời cùng lúc):

1. Về môi trường: (Danh mục dự án thực hiện– PHỤ LỤC 3)

1.1 Đối với dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (quầy tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường http://stnmt.kontum.gov.vn/ vào mục Hành chính công.

1.2. Đối với dự án đăng ký Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố Kon Tum nơi thực hiện dự án.

- Mẫu hồ sơ được đăng tải tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố.

2. Thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy.

- Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ cho phòng cánh sát phòng cháy và chữa cháy công an tỉnh Kon Tum.

- Mẫu hồ sơ được đăng tải tại phòng cánh sát phòng cháy và chữa cháy công an tỉnh Kon Tum.

Bước 4. Giao lại đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Trước khi cho thuê dất, giao lại đất, Nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (danh mục dự án phải ký quỹ, quy định về ký quỹ - PHỤ LỤC 4)

1. Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế (đối với quỹ đất tỉnh giao cho Ban quản lý):

- Đối với dự án đầu tư Trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh.

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2. Thuê đất trong các KCN:

2.1 Đối với tổ chức:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (quầy  tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường http://stnmt.kontum.gov.vn/ vào mục Hành chính công.

2.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố Kon Tum nơi thực hiện dự án.

- Mẫu hồ sơ được đăng tải tại bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố.

Bước 5.  Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng

1. Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở: (Danh mục và hồ sơ dự án thực hiện mức phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở – PHỤ LỤC 5)

 - Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho văn thư của Ban quản lý (kèm phí thẩm định theo quy định để nộp cho cơ quan thẩm định)[3]

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng:

(Danh mục các công trình và hồ sơ cấp phép xây dựng - PHỤ LỤC 6)

2.1. Dự án thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng cấp phép:

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  (quầy  tiếp nhận Sở Xây dựng).

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Sở Xây dựng hoặc vào trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng http://sxd.kontum.gov.vn/ vào mục HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

2.2. Dự án thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu kinh tế cấp phép:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Ban quản lý Khu kinh tế).

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Ban quản lý khu kinh tế hoặc vào trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bước 6. Triển khai xây dựng công trình

Thông báo khởi công xây dựng công trình:

- Nhà đầu tư thông báo cho Ban quản lý thời gian khởi công, dự kiến thời gian hoàn thành công trình xây dựng (Mẫu thông báo- PHỤ LỤC 7).

- Nhà đầu tư thực hiện thủ tục hoàn công xây dựng công trình và đề nghị chứng nhận quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất (nếu cần).

­- Kiểm tra và chứng nhận đảm bảo phòng cháy, chữa cháy.

Lưu ý :

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường (PHỤ LỤC 8);

Bước 7. Tổ chức hoạt động

1. Khai trình sử dụng lao động

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải Khai trình việc sử dụng lao động gửi Ban quản lý; định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Ban quản lý Khu kinh tế).

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Ban quản lý khu kinh tế hoặc vào trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2. Cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp nhận: Ban quản lý Khu kinh tế).

- Mẫu Hồ sơ được đăng tải trên Hệ thống thông tin điện tử Trung tâm phụ vụ hành chính công tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn vào mục TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – chọn đơn vị Ban quản lý khu kinh tế hoặc vào trang thông tin điện tử Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum: http://kkt.kontum.gov.vn/ vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3. Công nhận đủ điều kiện hoạt động:

Danh mục dự án thực hiện: Kinh doanh hàng miễn thuế; Kho ngoại quan; Kho bảo thuế; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho xăng dầu; kho hàng không kéo dài; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính.

- Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho cơ quan Hải quan([4])

Bước 8. Chế độ báo cáo:

Nhà đầu tư lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau: (Mẫu báo cáo – PHỤ LỤC 9).

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 06 tháng và 01 năm;

b) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có);

c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

d) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án (đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Ghi chú: Các địa chỉ cần liên hệ để giúp nhà đầu tư thực hiện dự án[5]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

([1]) Áp dụng Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

([2])  Trình tự thủ tục thực hiện theo điều 29 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

([3] ) Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

([4]) gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan Hải quan đến  Tổng cục  Hải quan

[5]:- 1. Tại nơi làm việc Ban quản lý Khu kinh tế: Trụ sở chính tại Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoặc 186 U Re, TP Kon Tum;

   - 2.  Các phòng chuyên môn: Phòng Quản lý Đầu tư: Vũ Trọng Đại - Trưởng phòng; Điện thoại: 0905.099.779;  Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng: Phùng Chí Đính - Trưởng phòng;  Điện thoại : 0935.220.267;  Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế: Thái Thanh Bình- Giám đốc, điện thoại: 0982590005

  - 3. Tra cứu hướng dẫn và thủ tục hành chính tại Trang TTĐT của Ban quản lý Khu kinh tế: http://kkt.kontum.gov.vn/

 

 

Top page Desktop