Tổng hợp tình hình thu hút đầu tư tại trên địa bàn KKT tỉnh Kon Tum

Bảng tổng hợp tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn Khu Kinh Tế tỉnh Kon Tum (Số liệu đến 01/12/2020)

(Bấm vào từng Khu, Cụm để xem chi tiết)

Tên KKT, KCN, CCN

Số dự án đầu tư

Diện tích đất (m2)

Tổng số vốn đăng ký (triệu đồng)

 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

69

1.484.819,7 

1.454.582

 Khu công nghiệp Hòa Bình

36

501.312,5

642.419

 Khu công nghiệp Đăk Tô

01

1.577.600

1.306.031

 Khu công nghiệp Sao Mai 02 99.924 160.000

 Cụm công nghiệp Đăk La

06

119.797,4

166.290

Cộng

114

3.783.454

3.729.322

Top page Desktop