Tổng hợp tình hình thu hút đầu tư tại trên địa bàn KKT tỉnh Kon Tum

Bảng tổng hợp tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn Khu Kinh Tế tỉnh Kon Tum (Số liệu đến tháng 03/2021)

(Bấm vào từng Khu, Cụm để xem chi tiết)

Tên KKT, KCN, CCN

Số dự án đầu tư

Diện tích đất (m2)

Tổng số vốn đăng ký (triệu đồng)

 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

70

1.601.211,65 

1.612.418

 Khu công nghiệp Hòa Bình

36

491.087,5

631.850

 Khu công nghiệp Đăk Tô

01

1.577.600

1.306.031

 Khu công nghiệp Sao Mai 03 441.924 680.000

 Cụm công nghiệp Đăk La

07

135.199,4

180.495

Cộng

117

4.247.023

4.410.794

Top page Desktop