Tổng hợp tình hình thu hút đầu tư tại trên địa bàn KKT tỉnh Kon Tum

Bảng tổng hợp tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn Khu Kinh Tế tỉnh Kon Tum 

(Bấm vào từng Khu để xem chi tiết)

Tên KKT, KCN, CCN

Số dự án đầu tư

Diện tích đất (m2)

Tổng số vốn đăng ký (triệu đồng)

 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

58

1.208.686,55

1.168.583,86

 Khu công nghiệp Hòa Bình

39

483.188

762.602

 Khu công nghiệp Sao Mai 03 441.924 680.000

Cộng

117

2.093.919,55

2.546.185,86

Top page Desktop