Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thành lập trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những thành quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum (thành lập năm 2005) và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thành lập năm 1999). Cơ cấu tổ chức hiện nay gồm Lãnh đạo Ban; các phòng, ban chức năng: Văn phòng Ban Quản lý; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh. Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thuộc Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công đoàn thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh; Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

Ban Quản lý Khu kinh tế hiện đang quản lý 03 khu công nghiệp. Đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã và đang tập trung đầu tư nhằm phát triển trở thành Vùng động lực, trung tâm liên kết trên hành lang kinh tế Đông - Tây trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; trở thành đô thị biên giới, khai thác có hiệu quả các điều kiện về vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội trong quá trình giao lưu kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tác dụng lan toả của KKTCK đối với tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong quá trình hội nhập; thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn, biên giới; tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Kon Tum. Từ khi thành lập đến nay, với sự nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những thành tích đó được các cấp, các ngành ghi nhận: Từ năm 2005 đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen, tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Top page Desktop