danh-muc-quy-dat-da-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-dat-sach-chua-cho-thue-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

DANH MỤC QUỸ ĐẤT ĐÃ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (ĐẤT SẠCH) CHƯA CHO THUÊ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

DANH MỤC QUỸ ĐẤT ĐÃ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (ĐẤT SẠCH) CHƯA CHO THUÊ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

DANH MỤC QUỸ ĐẤT ĐÃ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (ĐẤT SẠCH) CHƯA CHO THUÊ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y
(đến tháng 12 năm 2023)

Vị trí Địa điểm lô đất Diện tích hiện trạng lô đất
(m2)
Quyết định giao đất/thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền Lô Quy hoạch Hiện trạng
Ký hiệu Diện tích lô đất theo Quy hoạch (m2) Mục đích sử dụng đất
Vị trí 1 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 1.095,00 Quyết định giao đất số 1259/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum TM14         1.095,00 Đất thương mại, dịch vụ Đất trống
Vị trí 2 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 27.512,00 Quyết định giao đất số 233/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Kon Tum TM29       28.724,00 Đất thương mại, dịch vụ Đất trống
Vị trí 3 Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 2.994,00 Quyết định giao đất số 832/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum DN4         7.950,00 Đất cơ quan, doanh nghiệp (có chức năng xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng doanh nghiệp) Đất trống
Vị trí 4 Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 5.441,28 Quyết định  giao đất số 896/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum TM7       11.158,00 Đất thương mại, dịch vụ Đất trống
711,27 TM6         5.378,00
1.707,73 TM5         9.415,00
Vị trí 5 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 1.200,00 Quyết định giao đất số 292/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Kon Tum CQ2         5.012,00 Đất cơ quan, văn phòng đại diện  Đất trống
Vị trí 6 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 6.749,00 Quyết định giao đất số 292/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Kon Tum TM24         6.749,00 Đất thương mại, dịch vụ Đất trống
Vị trí 7 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 20.064,60 Quyết định giao đất số 1010/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum TM36       24.619,00 Đất thương mại, dịch vụ Đất trống
  TỔNG CỘNG: 7 vị trí 67.474,88     100.100,00    

Xem chi tiết tại đây

 

Top page Desktop