tinh-hinh-thu-hut-dau-tu-tai-kcn-sao-mai

Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Sao Mai

Tình hình thu hút đầu tư tại KCN Sao Mai

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP SAO MAI 

STT Tên doanh
 nghiệp
Tên dự án Vị trí,
Lô quy hoạch 
dự án 
Diện
 tích
đất
 (m2)
Vốn đầu tư đăng ký
 (Triệu đồng)
1 2 3 4 5 6
IV Dự án đang triển khai       
1 Công ty TNHH MTV Phương Phong Linh Nhà máy sản xuất nước giải khát và nước uống từ dược liệu Một phần lô N1-19               29.011,7                               45.000
2 Công ty TNHH chế biến nông sản Sao Mai Nhà máy sơ chế và chế biến dược liệu Lô N1-18 và một phần lô N1-17              31.033,3                               50.000
3 Công ty CP Dược liệu  và thực phẩm Măng Đen Cụm nhà máy chế biến thực phẩm và dược liệu công nghệ cao Lô N1-1; N1-2; N1-3; N1-4; N1-5; N1-6; N1-21; N1-22; N1-23; N1-24; N1-25; N1-26 và N1-27               342.000                             520.000
   CỘNG                        3,00   402.045,0             615.000,0
Top page Desktop