Danh mục TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 08/9/2023 UBND tỉnh ban hành quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop