cung-cap-thong-tin

Cung cấp thông tin

Cung cấp thông tin

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của BQLKKT tỉnh

Vào mục thủ tục hành chính trên Menu chính

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của BQLKKT

Bấm Vào đây để chuyển đến mục

Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của BQLKKT tỉnh

Bấm Vào đây để chuyển đến mục

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

1. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Xem tại đây.

2. Kế hoạch mua săm năm 2021. Xem tại đây.

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Vào mục giới thiệu trên menu chính

Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý

- Quyết định công khai quyết toán tài chính năm 2020Phụ lục

Công khai liên quan đến công tác cán bộ

1. Thông báo về công tác cán bộ, TCBM của cơ quan, đơn vị. Xem thông báo tại đây.

2. Văn bản về lập thủ tục bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng. Xem tại đây.

3. Kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2021. Xem tại đây.

4. Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021. Xem tại đây.

5. Công tác QHCB.

- Giai đoạn: 2015-2020.

- Giai đoạn: 2020-2025.

 

Top page Desktop