Post

Ban hành danh mục mã phí, lệ phí

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 4663/QĐ-KBNN về việc ban hành danh mục mã phí, lệ phí. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Post

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3272/KH-UBND, ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra việc ...

Thực hiện Văn bản số 2969/UBND-KTTH, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính[1].

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2021 như sau:

 

Post

Về việc báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020

          Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Công văn số 596/TTr-NV3, ngày 04/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

Post

Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2452/KH-UBND, ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau[1]:

 

[1] Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020

Post

Báo cáo Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên...

Thực hiện Văn bản số 2196/UBND-KTTH ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 09/QĐ-BQLKKT ngày 25/01/2019) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

Post

Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về t...

Thực hiện Văn bản số 454/TTr-P4 ngày 14/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc đề nghị Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Văn bản số 19/TTr-P4 ngày 22/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo bổ sung một số nội dung để tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị gửi Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021.

Post

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8-2021

Nâng bậc lương công chức, mẫu hộ chiếu mới, quản lý thuế, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước… là những lĩnh vực được quy định trong nhiều văn bản chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công...

Ngày 21/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 527/BQLKKT-QLĐT gửi các sở, ngành, UBND huyện Ngọc Hồi để lấy ý kiến thẩm định dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công nghệ cao sau khi tiếp nhận Hồ sơ dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công nghệ cao của Hộ Kinh doanh Vũ Thị Rộng. Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Nghị định số 31/2021/TT-BKHĐT, ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh gửi hồ sơ dự án nêu trên đến các Sở, đơn vị liên quan để lấy ý kiến thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cụ thể:

Post

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 25/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 409/BQLKKT-CTY về trả lời kiến nghị của cử tri theo đề nghị của UBND tỉnh tại văn bản số 1365/UBND-NNTN ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát và trả lời như sau:

Post

Báo cáo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; việc t...

Ngày 24/5/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 123/BC-BQLKKT về việc báo cáo kết quả các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước.

Trên cơ sở nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 01-CV/ĐKT, ngày 14/5/2021 của Đoàn kiểm tra 180 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

 

 

Top page Desktop