Post

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05-2024

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2386-CV/BTGTU, ngày 25 tháng 04 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 102-CV/BTGĐUK, ngày 26 tháng 04 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05-2024, cụ thể như sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch ...

 Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm...

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 975/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch ...

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 133-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đ...

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 898/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Post

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ ...

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó quy định các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn chung, gồm: Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về năng lực và uy tín; tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác, cụ thể như sau

Post

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định kinh phí thực hiệ...

Ngày 23 tháng 02 năm 2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Post

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Ban Quả...

Ngày 05 tháng 03 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 24/QĐ-BQLKKT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, theo đó Ban Chỉ đạo có 09 thành viên. Trưởng ban chỉ đạo là Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các Phó trưởng ban chỉ đạo là các Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thành viên gồm Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Top page Desktop