linh-vuc-thuc-hien-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Lĩnh vực thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Một số lĩnh vực thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

STT

Lĩnh vực/Tên TTHC/Quy trình

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ trực tuyến

I

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

 

  1.  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

  1.  

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

II

Lĩnh vực đất đai

 

Cấp độ 2

1

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Hướng dẫn và biểu mẫu

Cấp độ 2

Top page Desktop