thong-bao-ket-qua-cac-ho-so-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-dang-ky-du-xet-tuyen-vien-chuc-bql-cua-khau-quoc-te-bo-y-truc-thuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-nam-2020

Thông báo Kết quả các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Thông báo Kết quả các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BKTPĐKDT 07/7/2020 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển báo cáo về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Khu kinh tế thông báo kết quả các hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020, như sau:

I. Chỉ tiêu xét tuyển Viên chức: Gồm có 01 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 01 chỉ tiêu/01 vị trí việc làm;

II. Tổng số hồ sơ tiếp nhận:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 01 hồ sơ/01chỉ tiêu/01 vị trí việc làm.

III. Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: 01 hồ sơ, gồm:

- Hành chính tổng hợp - Thông dịch tiếng Lào tại cửa khẩu: 01/01 hồ sơ;

IV. Hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển: 0.

Xem chi tiết thông báo

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop