thi-sinh-du-dieu-kien-tham-gia-xet-tuyen-vien-chuc

Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức

Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021 và thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2021

Top page Desktop