thong-bao-ket-thuc-viec-tiep-nhan-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-tai-don-vi-su-nghiep-truc-thuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-nam-2020

Thông báo kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Thông báo kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020

Thực hiện Công văn số 1932/UBND-KTTH ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 26/TB-BQLKKT ngày 02/6/2020 về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020.

Ban quản lý Khu kinh tế thông báo kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế kể từ ngày 05/7/2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop