Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BQLKKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban quản lý Khu kinh tế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức BQL...

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BQLKKT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021.

Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức

Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021 và thông báo Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2021

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập

Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành quyết định số 149/QĐ-HĐXT ngày 01 tháng 9 năm 2021, Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021.

Thông báo Kết quả các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng...

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BKTPĐKDT 07/7/2020 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển báo cáo về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Khu kinh tế thông báo kết quả các hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020, như sau:

Top page Desktop