Post

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép...

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum một số nội dung sau:

Post

Quy định về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế, khu cô...

1. Các dự án phải thực hiện ký quỹ([1])

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

 

[1] Điều 43 Luật Đầu tư

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa...

Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (Công ty) tại văn bản số  01/CV-CTy, ngày 07/05/2021 về việc xin rút hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành văn bản số 344/BQLKKT-QLĐT về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và Công ty.              

Post

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Post

Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020

BQLKKT thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La tham gia chương trình Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020 do VCCI tổ chức.

Top page Desktop