tuyen-truyen-ve-trien-khai-khao-sat-bo-chi-so-ddci-nam-2021

Tuyên truyền về triển khai khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2021

Tuyên truyền về triển khai khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2021

Article

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021.

Để thúc đẩy cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương. Ngày 13/7, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 610/BQLKKT-QLĐT về tuyên truyền về triển khai khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2021 gửi đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp.

Theo đó, công tác khảo sát đang triển khai đưa phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp qua các hình thức:

+ Trực tuyến tại địa chỉ: http://ipckontum.gov.vn/xuc-tien-dau-tu/khao-sat-danh-gia-chat-luong-nang-luc-dieu-hanh-cac-so,-ban-nganh-va-dia-phuong-cua-tinh-Kon-Tum-nam-2021-DDCI-3393

+ Phiếu khảo sát sẽ được nhân viên Bưu điện gửi trực tiếp đến Doanh nghiệp. Doanh nghiệp điền và gửi lại phiếu khảo sát tại bưu điện.

+ Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp sẽ cử cán bộ đến trực tiếp tại các Doanh nghiệp để phát, thu, niêm phong phiếu khảo sát sau khi doanh nghiệp điền vào phiếu.

BBT

Top page Desktop