thuc-hien-che-do-bao-cao-dinh-ky-ve-tinh-hinh-thuc-hien-du-an-dau-tu-va-giam-sat-danh-gia-dau-tu

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư

Article

Căn cứ Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/NĐ-CP); Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện theo quy định việc lập và gửi báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, cụ thể:

1. Biểu mẫu báo cáo: (Có biểu mẫu kèm theo).

2. Thời hạn báo cáo:

- Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau quý báo cáo (đối với báo cáo quý);

- Trước ngày 10 tháng 7 (đối với báo cáo 6 tháng);

- Trước ngày 31 tháng 3 năm sau báo cáo (đối với báo cáo năm). Đối với báo cáo năm 2021 đề nghị các các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh gửi báo cáo trước ngày 31/3/2022.

- Hình thức gửi báo cáo: Thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (số nhà 186 đường U Re, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và thông qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

* Lưu ý: Tổ chức kinh tế có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 01 biểu riêng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế (qua phòng Quản lý đầu tư, số điện thoại 0905.704468) để được hướng dẫn. Các đơn vị vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư sẽ bị xem xét xử lý theo quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Xem văn bản tại đây!

Phòng QLĐT

Top page Desktop