chuyen-cac-van-ban-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh

Chuyển các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Chuyển các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Article

Nhằm kịp thời, phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực nêu trên đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/12/2022, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số  1282/BQLKKT-QLĐT về chuyển một số văn bản đến các nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, nghiên cứu thực hiện để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật gồm:

1. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

2. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

3. Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

4. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Năm đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

5. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

6. Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy, chữa cháy; Cứu nạn, cứu hộ; Phòng, chống bạo lực gia đình.

(Các Nghị định nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, địa chỉ: http://kkt.kontum.gov.vn/).

Phòng QLĐT

Top page Desktop