ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-tra-ho-so-de-nghi-dieu-chinh-du-an-cua-hang-xang-dau-nghia-lao

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào

Article

Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (Công ty) tại văn bản số  01/CV-CTy, ngày 07/05/2021 về việc xin rút hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành văn bản số 344/BQLKKT-QLĐT về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và Công ty.              

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thống nhất trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào” tại Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

                                                                                     PHÒNG QLĐT

Top page Desktop