ban-hanh-danh-muc-van-ban-dien-tu-khong-gui-kem-ban-giay-giua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-lap-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Trong đó quy định các loại văn bản không áp dụng theo quy định này bao gồm:

a) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

b) Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...

d) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

- Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các đơn vị, địa phương (trừ văn bản hệ mật) phải được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh Kon Tum (Hệ thống phần mềm VNPT-iOffice).

- Không gửi văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này. Trường hợp Bên nhận văn bản phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật, thì liên hệ với Bên gửi để được cung cấp văn bản giấy.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục đã ban hành khi đáp ứng các điều kiện, quy định về gửi, nhận văn bản điện tử.

Xem chi tiết quyết định tại đây:

Quyết định

Phụ lục

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop