thong-bao-so-dien-thoai-duong-day-nong-va-hop-thu-dien-tu-cong-vu-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử công vụ để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà của công chức, viên chức; tiếp nhận các ý kiến đóng góp về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

- Địa chỉ cơ quan: Số 186, đường Ure, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ

+ Đồng chí Huỳnh Quốc Trung - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Số điện thoại: 0935.628.579; thư điện tử công vụ: hqtrung.bqlkkt@kontum.gov.vn

+ Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Số điện thoại: 0903.556.677; thư điện tử công vụ: vmhai.bqlkkt@kontum.gov.vn​

+ Đồng chí Đặng Ngọc Thuận - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, kiêm Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Số điện thoại homephone: 02606.522.228; số điện thoại di động: 0914.017.850; thư điện tử công vụ dnthuan.bqlkkt@kontum.gov.vn

+ Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn.

+ Zalo Official Account: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop