huong-dan-su-dung-tai-khoan-vneid-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-va-thanh-toan-truc-tuyen-tren-cong-dich-vu-cong

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Article

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và hướng dẫn giải pháp thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính bằng mã QR trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể như sau:

1. Sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

- Từ ngày 15 tháng 6 năm 2024 Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) sẽ thực hiện chuyển đổi tài khoản đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (từ VNCONECT) sang tài khoản VNeID của mỗi cá nhân.

- Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng một phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

- Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (số tổng đài 1900.0368) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Phụ lục 1: Hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản VNeID

2. Hướng dẫn thanh toán trực tuyến bằng mã QR trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Để thực hiện thanh toán trực tuyến bằng mã QR trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC thực hiện như sau:

Xem chi tiết tại các phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 2: Hướng dẫn thanh toán trực tuyến TTHC bằng mã QR trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum;

- Phụ lục 3: Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai của doanh nghiệp;

- Phụ lục 4: Hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền nộp theo hình thức trực tuyến.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thông tin đến các đầu mối sau để được hướng dẫn, hỗ trợ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Quầy số 19) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: Số điện thoại 02603.797.799.

- Các ý kiến, kiến nghị phản ánh liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, liên hệ số điện thoại: 02603.910.606 - Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Top page Desktop