chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Article

 Ngày 28 tháng 5 năm 2024 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, theo đó phê duyệt Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt trên, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân công công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại Quy trình nội bộ đã ban hành.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời, tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop