day-manh-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-va-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Article

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1655/UBND-TTHCC về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1051/UBND-TTHCC ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng; xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06.

Đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh việc rà soát, đề xuất Bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng trong việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa. Kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; gắn kết việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop