tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-cac-nhiem-vu-ve-cai-cach-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh có Văn bản số 1001/BCĐ-NC yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 06 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm: tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu lại, tăng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đặc biệt là tập trung triển khai Đề án 06.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh (theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và của cơ quan, đơn vị. Chủ động ban hành theo thẩm quyền và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng, ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm các công chức có năng lực nổi trội, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính.

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định, không phù hợp thực tiễn; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung; rà soát, kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn (hoàn thành và báo cáo kết quả rà soát vào nội dung Báo cáo cải cách hành chính Quý II của đơn vị).

- Tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành, địa phương phục vụ phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop