uy-quyen-phe-duyet-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-phe-duyet-nhiem-vu-va-do-an-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-dau-tu-trong-khu-cong-nghiep-khu-kinh-te

Ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.

Article

Căn cứ các quy định hiện hành và theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã ban hành các Quyết định ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hquyoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, cụ thể:

- Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp thuộc phạm vi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý trên địa bàn thành phố Kon Tum (bao gồm: Khu công nghiệp Hoà Bình, Khu công nghiệp Sao Mai, Khu đô thị-Dịch vụ Sao Mai). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

- Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chức năng trong khu kinh tế thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y với diện tích 16.000 ha đã được tích hợp, xác định trong quy hoạch tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Trên cơ sở các Quyết định ủy quyền, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop