huong-dan-tam-thoi-hoat-dong-thi-cong-xay-dung-dam-bao-thich-ung-an-toan-linh-hoat-kiem-soat-hieu-qua-dich-covid-19

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Article

Thực hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 15/11/2021 Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 3779/VP-HTKT thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan phổ biến, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai, áp dụng “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động thi công xây dựng trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn nêu trên.

Ban biên tập trang thông tin điện tử. 

Top page Desktop