giao-dat-cho-thue-dat-khong-thong-qua-dau-gia-quyen-su-dung-dat

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh Kon Tum giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum).

Xem hướng dẫn và Tải biểu mẫu tại đây

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nộp hồ sơ tại Văn thư BQLKKT tỉnh Kon Tum;

- Địa chỉ: 186 URe, phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Từ 07giờ30 đến 10giờ30 và từ 13giờ30 đến 16giờ30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).

Bước 2. Văn thư BQLKKT tỉnh kiểm tra tính đầy đủ và đúng quy định của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ, (đồng thời phát hành 02 liên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, 01 liên chuyển kèm theo hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ tới phòng chuyên môn của BQLKKT tỉnh (Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên và môi trường);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thông qua việc phát hành và giao Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ (đồng thời phát hành 02 liên Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, một liên lưu theo quy định).

Bước 3. Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên và môi trường tham mưu Lãnh đạo BQLKKT tỉnh giải quyết hồ sơ TTHC theo đúng quy định.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Văn thư BQLKKT tỉnh Kon Tum hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian: Từ 07giờ30’ đến 10giờ30’ và từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại BQLKKT tỉnh Kon Tum.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp 1: Giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất (theo mẫu-bản chính).

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư (bản sao); 

+ Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

 + Trường hợp dự án cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Trích đo, trích lục bản đồ địa chính (do cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện);

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất theo khoản 3 điều 58 Luật đất đai 2013 và điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (theo phụ lục kèm theo) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án (bản sao có chứng thực);

* Trường hợp 2: Giao đất, cho thuê đất thuộc trường hợp dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đơn xin giao lại đất, cho thuê đất (theo mẫu - bản chính);

- Bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực);

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trinh tôn giáo (bản chính);

- Trích đo, trích lục bản đồ địa chính (do cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức phù hợp với yêu cầu, điều kiện tại thủ tục này.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

Kết quả

Quyết định giao lại đất hoặc quyết định cho thuê đất.

Lệ phí

 Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin giao lại đất, xin thuê đất (Mẫu số 01, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

Yêu cầu, điều kiện

Đáp ứng các điều kiện về giao đất, cho thuê đất được quy định tại Khoản 3 Điều 58 - Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Điều 42 – Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Điều 14 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014; Điều 27 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 (Có phụ lục kèm theo).

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Top page Desktop