trien-khai-thuc-hien-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2019

Triển khai thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Triển khai thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BCĐ ngày 11/4/2019 của Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Ngày 23/4, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Văn bản số 246/BQLKKT-QLĐT đề nghị các các Doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu Công nghiệp và Cụm Công nghiệp Đắk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Tháng hành động về  An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, gồm:

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đảm bảo phù hợp, thiết thực với doanh nghiệp.

2. Tự kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động và điều kiện làm việc của người lao động tại doanh nghiệp.

3. Tham gia hưởng ứng Tháng hành động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo Kế hoạch số 53/KH-BCĐ 11/4/2019.

Xem Kế hoạch số 53/KH-BCĐ 11/4/2019 tại đây!

N.H

Top page Desktop