thong-bao-ket-luan-cuoc-hop-giao-ban-ngay-2772020

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 27/7/2020

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 27/7/2020

Sáng ngày 27/7/2020, tại Ban quản lý Khu kinh tế, đồng chí Phạm Thanh Hà - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, lãnh đạo Văn phòng. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, như sau:

1. Trưởng các phòng, đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 2668/ƯBND-KGVX ngày 26/7/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngàỵ 25/7/2020, Văn bản số 2666/CV- BCĐ ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

2. Triền khai một số nhiệm vụ cần tập trung giải quyết:

2.1. Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

 • Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỷ lệ 1/500) theo theo kế hoạch.
 • Làm việc với ƯBND huyện Ngọc Hồi triển khai các bước lập dự án Đầu tư khu đô thị - dịch vụ, du lịch; làng nghề tiểu thủ công nghiệp (dọc đường N5) để khai thác hiệu quả quỹ đất có khả năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ trong Khu kinh tế (rà soát quy hoạch, quỹ đất, diện tích dự kiến,...).
 • Khảo sát, lập dự án kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bờ Y (giai đoạn I- 815,4 ha/1.566 ha theo quy hoạch) nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trong Khu kinh tế.
 • Lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng công trình khắc phục, sửa chữa Tuyên đường vào cửa khẩu phụ Đăk Kôi - Kon Tuy Neak (Việt Nam - Campuchia).

Giao đồng chí Huỳnh Quốc Trung - Phó Trưởng ban chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị: Phòng Quản ỉỷ XDTNMT, Công ty ĐTPTHT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

2.2. KCN tại thành pho Kon Tum:

 • Làm việc với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát để thống nhất kế hoạch triên khai thực hiện hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, thoát nước và hệ thông câp điện thuộc Dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (lưu ý về tiến độ dự án, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư, công tác đền bù GPMB...).
 • Khảo sát, đề xuất các vị trí để quy hoạch KCN mới tại thành phố Kon Tum (nghiên cửu khảo sát tại các vị trí trên tuyến đường tránh phía Đông, phía Tây qua thành phố; các vị trí đất cao su; ...).
 • Lập thủ tục quyết toán dự án Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) theo quy định.

Giao đồng chí Huỳnh Quốc Trung — Phó Trưởng ban chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị: Phòng Quản lý XDTNMT, Công ty ĐTPTHT, phòng KHTH và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 • Rà soát lại tất cả các dự án đã giao đất tại KCN Hòa Bình nhưng chưa triển khai, báo cáo đề xuất hướng xử lý theo quy định (Giao đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng Quản lý XDTNMT, Công ty ĐTPTHT, Phòng QLĐT thực hiện).

2.3. KCN tại huyện Đăk Tô:

 • Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan về thực hiện các bước để thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đăk Tô đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai.
 • Phối hợp với UBND huyện Đăk Tô, các đơn vị khảo sát, đề xuất vị trí cụ thể Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô theo Văn ban số 1839/UBND-KTTH ngày 26/5/2020’của ƯBND tỉnh.
 • Rà soát, đề xuất cụ thể về đầu tư hạ tầng thiết yếu (điện, đường vào các Khu công nghiệp) Đăk Tô bằng nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Giao đồng chỉ Vũ Mạnh Hải — Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng Quản ỉỷ XDTNMT, Công ty ĐTPTHT, phòng KHTH thực hiện.

2.4. CCNĐăkLa:

 • Chuẩn bị thủ tục chuyển giao Cụm công nghiệp Đăk La từ Ban quản lý Khu kinh tế về cho ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà quản lý theo quy định.
 • Thủ tục bàn giao dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La (đang triển khai xây dụng giai đoạn 1) cho UBND huyện Đăk Hà tiếp tục triểm khai thực hiện.

Giao đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng Quản lý XDTNMT, Công ty ĐTPTHT, phòng KHTH thực hiện.

Top page Desktop