phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-giai-doan-2020-2025

Phát động phong trào Thi đua yêu nước Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025

Phát động phong trào Thi đua yêu nước Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025

Phát huy những thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua 5 năm qua, trong những năm tới Ban quản lý Khu kinh tế tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 07/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”, với mục tiêu sau:

I. Mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đoàn kết, tập hợp, vận động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua trong công tác, lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. Một số mục tiêu cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cùng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước;

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

3. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; không ngừng sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu.

4. Thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định, thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT, tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân.

5. Triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua tới từng tập thể, cá nhân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Hàng năm tổ chức tốt việc tổng kết phong trào thi đua và xét các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

6. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của các tập thể và cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

7. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch về xây dựng, phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên tuyền trong toàn cơ quan, đơn vị về những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở nội dung đã phát động, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các phòng, đơn vị tổ chức phát động thi đua tới toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để cùng chung tay, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan trong giai đoạn 2020-2025./.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop