thuc-hien-nghiem-tuc-viec-xin-phep-khi-di-ra-ngoai-tinh

Thực hiện nghiêm túc việc xin phép khi đi ra ngoài tỉnh

Thực hiện nghiêm túc việc xin phép khi đi ra ngoài tỉnh

Ngày 6/8/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có thông báo số 60/TB-BQLKKT về việc thực hiện nghiêm việc xin phép khi đi ra ngoài tỉnh, nội dung thông báo như sau:

Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan, đơn vị. Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện nghiệm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biên pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Thông báo số 2146/TB-UBND ngày 03/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Không giải quyết nghỉ phép, nghỉ việc riêng hoặc đi công tác ngoài tỉnh đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế. Trường hợp thật đặc biệt nếu phải đi ra ngoài tỉnh Trưởng các phòng, đơn vị báo cáo cụ thể với Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế xem xét.

3. Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thông báo này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết, thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình trong việc thực hiện thông báo này.

Xem văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop