trien-khai-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-chay-no-tai-kkt-kcn

Triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ tại KKT, KCN

Triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ tại KKT, KCN

Article

Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Ban quản lý KKT đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyên truyền về pháp luật PCCC đến các cơ sở sản xuất trong KKT, KCN và ban hành các văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện đã phối hợp tốt với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tổ chức các đợt kiểm tra an toàn PCCC, phòng nổ trong KKT, KCN; đơn vị quản lý hạ tầng KCN (Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT) thực hiện trang bị các phương tiện PCCC cơ bản; bảo hiểm cháy nổ, đăng ký và tham gia tập huấn các lớp huấn luyện PCCC; thành lập Đội PCCC cơ sở tại KCN Hòa Bình.

Kết quả, trong thời gian qua tại các doanh nghiệp hoạt động trong KKT cửa khẩu và các KCN do Ban quản lý Khu kinh tế quản lý chưa để xảy ra vụ cháy, nổ nào. Qua theo dõi, công tác PCCC còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chưa thường xuyên; việc thành lập Đội PCCC chuyên trách rất khó khăn, đặc biệt trong việc bố trí biên chế, cân đối kinh phí để duy trì hoạt động của Đội.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới đây Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, các đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn KKT, KCN nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện các quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCCC; phối hợp với Công an tỉnh làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong KKT, KCN; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC.

Nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, điều chỉnh các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ trong KCN, KKT.

Phòng XDTNMT

Top page Desktop