trien-khai-thuc-hien-cac-bien-phap-ve-phong-chay-chua-chay-tren-dia-ban-kkt-cac-kcn

Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn KKT, các KCN

Triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn KKT, các KCN

Article

Thực hiện Công văn số 2542/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng ngừa các vụ cháy, nổ có thể xảy ra tại KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Ban quản lý).

Ngày 17/8/2022, Ban quản lý đã ban hành văn bản số 796/BQLKKT-XDTNMT về triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn KKT, các KCN. Theo đó, Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban quản lý về công tác PCCC trên địa bàn KKT, các KCN([1]); xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ sở;

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra (đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ); bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tốt cho công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ theo quy định; Đo điện trở tiếp đất đối với hệ thống chống sét tại các cơ sở sản xuất để có phương án thay thế, bảo dưỡng kịp thời đảm bảo công năng sử dụng theo đúng quy định;

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho công nhân, người lao động thuộc phạm vi quản lý;

- Thành lập, kiện toàn và duy trì hiệu quả hoạt động của Đội PCCC cơ sở. Chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh để có phương án tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn cứu hộ phù hợp đối với các đội viên đội PCCC đã được thành lập tại cơ sở.

- Chủ động, tích cực, tạo điều kiện tốt nhất trong việc bố trí nhân sự tham gia Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành KCN Hòa Bình do Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành lập.

BBT

 

[1]Các Công văn số: 590/BQLKKT-TNMT ngày 13/12/2016 về việc triển khai thực hiện các biện pháp về PCCC tại KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y. 130/BQLKKT-QHXD ngày 22/3/2018 về việc triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy chữa cháy tại KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y; 640/BQLKKT-XDTNMT ngày 25/12/2018 về việc các biện pháp PCCC tại các CSSX trong KCN Hòa Bình, KKT CKQT Bờ Y và CCN Đak La; 553/BQLKKT-XDTNMT ngày 09/9/2019 về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn KKT, các KCN, CCN; 267/BQLKKT-XDTNMT ngày 15/4/2021 về việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở; 286/BQLKKT-XDTNMT ngày 20/4/2021 về việc triển khai công tác PCCC trên địa bàn KKT, các KCN; 934/BQLKKT-XDTNMT ngày 01/10/2021 về việc triển khai công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn KKT, các KCN; 407/BQLKKT-XDTNMT ngày 09/5/2022 về việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn KKT, các KCN; 34/BQLKKT-XDTNMT ngày 11/01/2022 về việc triển khai công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn KKT, các KCN…

Top page Desktop