thong-bao-trien-khai-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-cua-bqlkkt-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-va-dich-vu-buu-chinh-cong-ich

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BQLKKT qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích

Thông báo triển khai thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BQLKKT qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích

Article

Thực hiện Thông báo số 1120/VP-TTHCC ngày 21/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 2646/UBND- TTHC ngày 24/7/2020 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Nhằm tiếp tục tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; góp phần tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

-  Bước 1: Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn/

- Bước 2: Chọn DVC TRỰC TUYẾN

- Bước 3: Mục cơ quan thực hiện, chọn Ban Quản lý Khu kinh tế

- Bước 4: Chọn TTHC cần thực hiện theo danh mục, sau đó chọn nút “Nộp hồ sơ”

* Lưu ý: Để thực hiện thành công bước nộp hồ sơ thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký “tài khoản” để thực hiện giao dịch trực tuyến.

 2. Đối với TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ tại các điểm Bưu điện trên địa bàn tỉnh để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (có danh mục TTHC kèm theo).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân liên hệ tới các đầu mối sau để được hỗ trợ

- Hỗ trợ kỹ thuật đối với Dịch vụ công trực tuyến: Ông Võ Đình Trung, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số điện thoại: (0260) 3500359; 0905.790.369.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Quầy số 18): Số điện thoại (0260) 3797799; số máy lẻ 118.

- Ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung thủ tục hành chính, số điện thoại:  (0260) 3910606 – Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện.

Danh sách TTHC thuộc thẩm quyền của BQLKKT tỉnh

Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop