thong-bao-trien-khai-cac-thong-tu-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi-va-bo-khoa-hoc-cong-nghe

Thông báo triển khai các Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và Bộ Khoa học-Công nghệ.

Thông báo triển khai các Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và Bộ Khoa học-Công nghệ.

Thông báo triển khai các Thông tư của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và Bộ Khoa học-Công nghệ.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chuyển các Thông tư hướng dẫn của các Bộ để các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La nghiên cứu và thực hiện, gồm có:
    1. Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ngày 03/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019 (thực hiện theo Phiếu chuyển số 1194/PC-NNTN ngày 29/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum). 
    2. Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH  ngày 28/6/2019 của Bộ Lao động-Thương binh &Xã hội về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2019 theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP (thực hiện theo Công văn số 934/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 04/7/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum). 
     Nội dung các Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://www.chinhphu.vn); Bộ Lao động-TB&XH (http://www.molisa.gov.vn); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (http://sldtbxh.kontum.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại địa chỉ: http://kkt-kontum.gov.vn, mục Thông báo./.

BBT 
 

Top page Desktop