so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-35nq-cp-ngay-1832013-cua-chinh-phu-ve-mot-so-van-de-cap-bach-trong-linh-vuc-bvmt

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tích cực, phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35/NQ-CP và các văn bản pháp luật về BVMT đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan và các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lý, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Top page Desktop