danh-muc-va-noi-dung-cac-tthc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bqlkkt-thuc-hien-viec-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-tai-bqlkkt

Danh mục và nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại BQLKKT

Danh mục và nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại BQLKKT

Article

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Biên số 03/BB-XN, ngày 20/11/2019 giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc xác nhận kết quả rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính do Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum như sau:

- Danh mục thủ tục hành chính: (Xem chi tiết danh mục tại đây).

- Nội dung thủ tục hành chính: (Xem chi tiết nội dung tại đây).

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo để nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

BBT trang thông tin điện tử 

Từ khóa:

Top page Desktop