bc-tong-ket-viec-trien-khai-de-an-ra-soat-xay-dung-tieu-chi-lua-chon-mot-so-khu-kinh-te-cua-khau-de-tap-trung-dau-tu-phat-trien-tu-nguon-nsnn-hiai-doan-2016-2020

BC tổng kết việc triển khai Đề án" Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN hiai đoạn 2016-2020

BC tổng kết việc triển khai Đề án" Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN hiai đoạn 2016-2020

Top page Desktop