tiep-tuc-day-manh-phan-cap-thu-tuc-hanh-chinh-va-cat-giam-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Article

Triển khai Văn bản số 100/TCTCCTTHC ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4198/UBND-TTHCC, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

 - Chỉ đạo các phòng chuyên môn được phân công, chủ động rà soát các quyết định phân cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền; các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, ngành thực thi phương án phân cấp thủ tục hành chính đã được phê duyệt thuộc phạm vi giải quyết của địa phương để kịp thời trình công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

 - Rà soát toàn bộ văn bản thuộc thẩm quyền tham mưu ban hành và các công việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, để trình công bố bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

 - Tiếp tục rà soát đối với ít nhất 50% trên tổng số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố, đề xuất phương án đơn giản hóa bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; hoàn thành trong tháng 12 năm 2023; 50% thủ tục hành chính còn lại hoàn thành trong năm 2024.

 - Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, lấy ý kiến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thủ tục hành chính, bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ (nếu có) trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong quá trình tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch của tỉnh. 

 - Phát huy vai trò chủ trì rà soát của các sở, ban ngành, đơn vị tham mưu ban hành thủ tục hành chính nội bộ; cũng như vai trò phối hợp của các đơn vị là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nội bộ trong quá trình thực hiện trình công bố và đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh.

 - Chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực mà địa phương là đối tượng thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trong quá trình rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính này để bảo đảm phương án cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp, khả thi.

- Giao Sở Tư pháp: Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ trong quá trình thẩm định dự thảo văn bản pháp luật của tỉnh.

 Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thực hiện rà soát trình công bố bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý theo các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; điền biểu mẫu rà soát và trình phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đảm bảo theo yêu cầu.

Phát huy tốt vai trò điều phối, đánh giá, rà soát độc lập để đề nghị, trao đổi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát trình công bố bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý và trình phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu.

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ ngay trong quá trình dự thảo văn bản pháp luật của tỉnh./.

Nguyễn Thanh Dao - Văn phòng

Top page Desktop