thong-bao-ve-cham-dut-hoat-dong-du-an-trang-trai-nong-nghiep-tong-hop-shp

Thông báo về chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP

Thông báo về chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP

Article

Xét Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 19 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 03 /QĐ-CTY, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thương mại SHP về việc chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP.

Ngày 16/5/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành thông báo 26/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP, cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: TRANG TRẠI NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP SHP

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4446075506 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp Chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 9 năm 2020

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SHP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doang nghiệp 0107663514 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp. Đăng ký lần đầu ngày 14/12/2016. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày  05 tháng 6 năm 2020.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 20 tháng 4 năm 2022

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại SHP) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại SHP có trách nhiệm:

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4446075506 (bản gốc) dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP tại thôn Kà Nhảy, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan

   Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo đến Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại SHP và quý cơ quan, đơn vị được biết./.

QLĐT

Top page Desktop