cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-nha-nghi-ket-hop-an-uong-giai-khat-tai-lo-tm-13-1-khu-i-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát tại lô TM 13-1, khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát tại lô TM 13-1, khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 16/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát tại Lô TM 13-1, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương.

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: NHÀ NGHỈ KẾT HỢP ĂN UỐNG GIẢI KHÁT

- Quyết định chủ trương đầu tư số 29/QĐ-BQLKKT ngày 26 tháng 02 năm 2019; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0503481562 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 02 năm 2019.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐÔNG DƯƠNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 6101237038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp ngày 09/11/2017, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 21/11/2017.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 22 tháng 02 năm 2023

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương có trách nhiệm:

- Nộp lại Quyết định chủ trương đầu tư số 29/QĐ-BQLKKT ngày 26/02/2019 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp;

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0503481562 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/02/2019;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

BBT

Top page Desktop