thong-bao-cham-dut-hoat-dong-du-an-nha-may-che-bien-van-dam-va-cac-san-pham-tu-go

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ

Article

Ngày 15/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành thông báo số 65/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ, cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN VÁN DĂM VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ

- Giấy chứng nhận đầu tư số 38221000010 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 27 tháng 01 năm 2010.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án:  Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Mai                    

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số: 6100167518 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Đăng ký lần đầu, ngày 08 tháng 11 năm 2001; Đăng ký thay đổi lần 4, ngày 27 tháng 9 năm 2011.           

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày 15 tháng 9 năm 2021

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Mai) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu  hạn Xuân Mai có trách nhiệm:

- Nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư (bản gốc) dự án Nhà máy chế biến ván dăm và các sản phẩm từ gỗ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Xem thông báo tại đây!

Phòng KHTH

Top page Desktop