title

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường D8 Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư; được xây dựng từ năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định; đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn việc triển khai thực hiện nguồn vốn trên theo đúng quy định. 

Văn phòng (tổng hợp)

Từ khóa:

Top page Desktop