tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-tai-cong-truong-xay-dung-tren-dia-ban-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại công trường xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp

Article

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dich Covid-19 đảm bảo an toàn cho người lao động tại các công trường xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Đắk La (KKT, KCN, CCN). Ngày 30/8, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 813/BQLKKT-XDTNMT đề nghị Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang tổ chức thi công xây dựng các công trình trong KKT, KCN, CCN Đăk La thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng, đồng thời tổ chức phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng triển khai, áp dụng “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” (Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng- gửi kèm theo);

2. Thường xuyên kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan và Hướng dẫn nêu trên tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn được giao quản lý, đặc biệt chú ý kiểm tra và yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các trách nhiệm được hướng dẫn tại Mục 4.3 Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng để có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có);

3. Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư được nêu tại Mục 4.2 Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để bùng phát dịch Covid-19 tại các công trường thi công nếu không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật;

4. Kiên quyết đình chỉ hoặc có giải pháp xử lý đối với các hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân vi phạm các hướng dẫn trên của Bộ xây dựng và các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và địa phương, ngành y tế (nếu có), báo cáo về Ban quản lý Khu kinh tế để biết, chỉ đạo.

BBT

Top page Desktop