lay-y-kien-tham-gia-gop-y-du-thao-quyet-dinh-quy-dinh-dieu-kien-tieu-chuan-chuc-danh-truong-phong-pho-truong-phong-va-tuong-duong-truong-pho-don-vi-truc-thuoc-bql-khu-kinh-te-tinh

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Căn cứ Văn bản số 2345/UBND-TH ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 483/KL-TTBNV ngày 03/8/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ, tại điểm 1.2, mục 1: “Các cơ quan, đơn vị chưa trình UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở và Trưởng, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì khẩn trương  phối hợp với  Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh trước tháng 12 năm 2016”.

Thực hiện Văn bản trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các đơn vị tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (có dự thảo Tờ trình, Quyết định và các văn bản liên quan kèm theo). Ý kiến tham gia góp ý của quý đơn vị đề nghị gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trước ngày 07/11/2016 tổng hợp, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Dự thảo Quyết định. Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Quy định. Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Tờ trình. Tải về: File đính kèm.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop