lay-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Văn bản số 3179/UBND-HTKT ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh[1].

Ban Quản lý Khu kinh tế dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.

Hình thức góp ý: Có thể gửi Văn bản trực tiếp về Ban Quản lý Khu kinh tế (Đ/c 186 đường U Re, thành phố Kon Tum) hoặc tại mục "Liên hệ" trang TTĐT Ban Quản lý Khu kinh tế.

- Xem góp ý dự thảo Quyết định tại đây!

- Xem góp ý dự thảo Tờ trình tại đây!


[1] Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (theo hướng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, chủ động làm đầu mối để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư tại khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Hoàn thành, báo cáo nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 11 năm 2020.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop