lay-y-kien-tham-dinh-du-an-kho-chua-hang-kon-tum

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Article

Ngày 08/10/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Kho chứa hàng Kon Tum” của Công ty Cổ phần thiết bị điện E- BRIGHT tại Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Sở, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đăng ký dự án đầu tư nêu trên, cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả kinh tế xã hội và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung: Đánh giá căn cứ pháp lý sử dụng đất của nhà đầu tư, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, diện tích từng loại đất ảnh hưởng, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất ảnh hưởng; sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá đảm bảo các qui định về bảo vệ môi trường của dự án,… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Sở Công thương: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành, nội dung liên quan của dự án đến dự án… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đánh giá sự phù hợp đối với vị trí dự kiến của dự án đầu tư và lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc phòng và các quy định thuộc lĩnh vực quản lý.

5. UBND huyện Ngọc Hồi: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác trên địa bàn huyện; đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình

6. Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường (thuộc Ban quản lý Khu kinh tế): Thẩm định về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan.

Ý kiến của các đơn vị gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Số 186 U Rê, Thành phố Kon Tum) trước ngày 16/10/2020. Quá thời gian nêu trên, nếu quý cơ quan không có ý kiến phúc đáp thì được coi như đồng ý với nội dung đề xuất của dự án.

BBT trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop