du-thao-quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-NCXDPL ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành văn bản quy định, quy định chi tiết các nội dung được giao.

Ban quản lý Khu kinh tế dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều và thay thế Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gửi đến các đơn vị để tham gia ý kiến (có dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định và các văn bản liên quan kèm theo).

 

Xem dự thảo Quyết định tại đây!

Xem dự thảo Quy định tại đây!

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop